سکه


مادر بزرگم میگفت پول ما سکه نداره؟
مادر بزرگم میگفت همچین کردش سکه یک پول یعنی ابروش را برد.
مادر بزرگم میگفت پولمون از سکه افتاده. اوایل انقلاب بود
اما نمیدانست مفهوم از سکه افتادن روزانه ریال یعنی چی.
به قولی
این بود ارمانهای ما؟
دور جدید مذاکرات 5+1 به تقاضای روسیه برگزار میشود. روسیه به تحریم های جدید ایران اعتراض کرده.. گفته کار شکنی در کار اجلاس است.
این حق مسلم به چه قیمتی؟

Advertisements