شهود


به شهود انسانها ایمان دارم. ان حسی که قبل یک رویداد داری. ان که قبل از وقوع بهش اگاه شده ای و تمام کائنات کمک میکند که راحت تر هضمش کنی.
صبح شنبه شاید هم از عصر جمعه روحم باوری داشت که رو نمیکرد. شنبه تا شب سنگین بود. به پای همه چیز گذاشتمش. دست اخر به خودم گفتم که درد بی دردی داری.
میدانستم و نمی دانستم. در واقع میدانستم. راه چاره ها را همیشه کائنات برایت باز میکند. حس شهود که خبر میدهد. در یک نوع سکوت درک میکنی. ناخوداگاهت دنبال چاره میگردد وجالب اینجاست که چاره میکند جوری که کمترین اسیب را موقع فهمیدن خبر ببینی.
نیمه کاره ها را دوست ندارم. اما گاهی باید نیمه کاره رها کنی. در واقع نیمه کاره نیست. از هرکاملی کامل تر است. به اندازه کافی تاثیر گذار بودی. ما را همین از زندگی بس که همه چیز سر جای درستش قرار بگیرد. و در این گیر دار تو مسیر باشی برای ان بازگشت درست.

Advertisements