ان سال پر برف.


باران میزند و بوی نم باران همه جا را پر میکند . گاهی خاطرات مثل یک بار سنگین همه عمر روی دوش ادم سنگینی میکنند. حتی اگر به باران هم ربط نداشته باشند ، با باران هجوم میاورند. یادم مرا میبرد. میبرد تا سالها دور. تا ان عصرجمعه برفی. تا ان شب تلخ. تا ان قهر و بدخلقی ها ….. همان روز که شب قبلش تا صبح عرض خانه را قدم زدم وراه رفتم. تا سکوت تلفن. تا حس بد کندن و رفتن.
غروب بود و برف نم نم شروع کرده بود. بیرون زدم بی تو خانه غیر ممکن بود. خیابانها برفی و بی تو من هزاران فکر در سرم. هزار راه جدایی . هزار برگشت به تنهایی. راندم و راندم. وبوی برف را در سینه ام حبس کردم. برف زیاد شد. زیاد و زیاد تر. چند جا ماشین ماند. از پسش برامدم. تا سر ان سر بالایی اخری. همه جا یخ زده بود. شب دیر شده بود دیر وسیاه. و این گیر کردن تمامی نداشت.
کلافه و از سر ناچاری شماره ات را گرفتم بر نداشتی . دوباره گرفتم باز جواب ندادی. چاره ای نبود باید ماشین را میگذاشتم وپیاده تا خانه میرفتم. فکر کردم هم فال و هم تماشا. خیلی هم خوب میشود. شب وپیاده روی توی برف. در ماشین را که بازکردم شیب تند تر از ان بود که بشود ماشین را رها کرد پشیمان. شدم. فکر کردم ارام ارام دنده عقب بگیرم .تا انتهای شیب. از بی کنترل شدن ماشین ترسیدم. ماشین سر خورد چرخید و عرض کوچه را گرفت. باید از پسش بر میامدم. ارام ارام رامش کرد. راه افتاد. به انتهای سر بالایی رسید.دیگر چیزی نمانده بود. حتی میتوانستم رختخوابم را و امنیت خانه را تصور کنم. یک نور ابی از پشت سرم نزدیک میشد. باد در برف میپیچید. ترس در دل من. این موقع شب در این بن بست خلوت ..ریز ریز به کوچه پیچیدم نور ابی هم با من پیچید. دلم نخواست نگاهش کنم. برف جلوی در پارکینگ را گرفته بود. کسی از ماشین نور ابی پیاده شد. صدای بستن در امد. نفسم را حبس کردم. فکرم کار نمیکرد. یک گوله برف توی شیشه خورد . تو بودی با ان کلاه پشمی سرمه ای. که سعی میکردی قفل یخ زده پارکینگ را باز کنی. که باز هم نشد.. اما قفل های دیگر باز شد… وقتی از توی گوشهایم برف ها را در میاوردم. وغر میزدم صدایت میمامد که میگفتی. کسی از گوش تا حالا خفه نشده. اما یکی را می شناختم ماشینش تو برف سر خورد سکته کرد. پرسیدم دیدی. انجا بودی؟ چرا نیامدی. چرا گوشی را بر نداشتی.
ولو شدی جلوی شومینه. خنده ات تمامی نداشت. چقدر دلم برای اون خنده ها تنگ شده.

تاب نمیارم. گوشی را بر میدارم. شماره ات را میگیرم.

Advertisements