ماجرا های سریالی


خانه من هم شده مثل خانه دایی جان ناپلئون. این به ان مفهومه که هر روز برای خودش یک داستان تازه داره که از کله سحر شروع میشه.
اخلاق سگی صبح من را داشته باشید که کلا ادم صبح نیستم.
در کنارش داشته باشید که صبح با زنگ تلفن هم بیدار شم.
در کنارش داشته باشید که انروز کلاس هم داشته باشم با یک شاگرد ماجرایی ماجرایی . همین کافیه که روزم ساخته شه
اضافه کنید به این ماجرا اینکه کله سحر برای من ساعت یک ربع به هشته شما را نمیدانم. یک خانمی زنگ بزنه من را به داشتن رابطه با شوهرش متهم کنه بعد خوب فحش کشم کنه و برام خط ونشان بکشه. اخرشه. این یک داستان تازه است به 25 بار تلفنی که اون خانمه هفته پیش من را فحش کش کرد ربطی ندارد شاید هم دارد نمیدانم.
یک شماره چندین بار زنگ زد. من هم شماره همه شاگرد هام را حفظ نیستم. اولش 6 بود برداشتم. فک کردم کاری پیش امده. بعد هم موبایل زنگ میخوره ادم بر میداره دیگه. جوابی ان ور خط نیامد.
البته تا اینجاش را عادت داریم. ساعت دوازده شب باز همون شماره زنگ زد. باز همان ماجرا.
بعد ساعت 4 ونیم روز بعد همون شماره دوبار دیگه زنگ زد. شماره را گرفتم بر نداشت. پشتش اس ام اس برام رسید . با مفهوم عاشقانه در حد نفسم واین حرفها. جواب دادم شماره تون نااشناست تو گوشیم سیو نیست شما؟ نوشت اسمم را بگذار یک دوست همیشه همراه !! ویک سری چیز هایی تو همین مایه که همیشه با من بمان و همیشه باهات میمونم . اینها. ای بترکی بمیری.
صبح روز بعدش هم کله سحر زنش زنگ زد طلبکاری……. !
اینجوری برداشت میکنم. ان خانم یک ادم شکاک است و بیمار است و فکر میکند لیاقت داشتن شوهرش را ندارد برای همین شوهرش بهش خیانت میکند.
دوم اینکه خانمی است که خودش یک شیطانی هایی میکند واز دوستان است و من را میشناسد یا نمیشناسد دنبال بهانه میگردد با شوهرش دعوا کند . این شماره را بهانه کرده کل اس ام اس ها هم کار خودش است. باز هم بیمار است.
سوم اینکه بیکار است.هر دقیقه شماره من را از یک جایی میگیرد برای فحش دادن به من. بیماریش چیست خدا میداند.
چهارم اینکه یک بیماری میخواهد زندگی خصوصی من را چک کند. مستقیم روش نمی شه از این راه وارد شده.
جیگر جان زنگ بزنی بهت میگم دو ماه قبض موبایل من امده 18000 تومن وتلفن خانه ام با مکالمه خارج 20000 تومن. یعنی ترافیک موبایل و تلفن در حد نزدیک به صفر . واین با ان معنی که در فکرت داری نمیخواند من هم از خودم شک ندارم.

Advertisements