پاییز


پاییز بلاخره رسید. فصل جشن رنگ طبیعت. بوی باران روی برگهای چنار. رقص برگها در باد.
ونیز سال تحصیلی جدید هم شروع میشود. که سر اغاز خیلی از دوستیهاست.
در عین حال هفته جنگ است. ساگرد شروع جنگی که بهترین سالهای عمر هم نسلهای من را با خون و جدایی و ترس دلهره وتحریم امیخت. جنگی که عواقب ان تا سه نسل دامنگیر جامعه ماست.
پاییز تان پر باران تر از هر سال . رنگین تر از هرسال . شاد تر از هر سال.
________________

Advertisements