فیلم و موهون و اعتراض مسلمانان همیشه در صحنه


من در باره فیلم موهون ننوشتم ارزش نوشتن نداشت طبق معمول جو گیری فضای مجازی بود. مشکل این فیلم که این همه معروف شد و خواسته سازندگان ان را محیا کرد مشکل توهین به اسلام نبود. اگر به ادم نادرستی یا رفتاره ای نادرستی اشاره کنیم به دین ان ادم توهین نکرده ایم. اصولا به دینی توهین نکرده ایم. اگر مسلمانان رفتار های توجیه ناپذیر خودشان را دارند این مشکل اسلام نیست. این رفتارها در واقع توهین به اسلام است. دین صبر وبخشش را پیروان ان دین با باور های غلط بد نام میکنند.
این فیلم موهون هم اشاره به رفتار سلفی ها دارد. که هر مسلمانی میداند که سلفی ها رفتار ها وباور های افراطی دارند.
پیوسته انچه ما تصور میکنیم درست نیست ممکن است حقیقت هم نباشد.

Advertisements