باز گشت به خویشتن خویش.


وقتی ادم های نامناسب وارد زندگی ما میشوند. هرچی میشنویم صفات منفی خودمان و سر زنش است. حتی بدیهی ترین خواسنه ها هم نقطه ضغف به حساب میاید.
اعتماد به نفس را فدای یک رابطه اشتباه میکنیم.
فراموش میکنیم که چگونه ادمی بوده ایم.
این وسط باید کسی باشد . تا ما را به خودمان یاداوری کند.
تا خود باوری مان تازه شود. راهی نیست باید به زندگی ادامه داد.
این ادم های اشتباهی را باید از خود دور کنیم.

Advertisements