فیلتر


اجلاس سران به پایان رسید. ونتجه اش این بود که این وسط من دوباره فیلتر شدم. فیلتر شدن ابهت خودشو از دست داده. دیگه.
نوشتن مطلب در باره دعوا های زناشویی هم خط قرمز رد کردن جناب فیلتر چی است.

Advertisements