طاعونی به نام مرد متاهل


مرد های متاهل عین طاعون میمانند. هرگز بهشون نزدیک نشوید. باید ازشون فرار کرد.
تازه بهترین نوعشون انهایی هستند که رو راست بیان میکنند که متاهلند.و برای برقرای ارتباط تلاش میکنند. خیلی هاشون تاهل را کتمان میکنند. و باید تمام هوشت را به کار بندازی تا متوجه بشی متاهلند.
مرد های متاهل زنها را خوب میشناسند. میدانند چه افسونی کار ساز است از کدام در باید وارد شوند. وعده وعید شان رویایی است . عملشان صفر.
کمتر همسرشان را ول میکنند تا شما را بچسبند . همیشه نوع دوم هستید. و مقطعی.
وقتی موضوع را فهمیدید . یا خودشان بیان کردند. شک نکنید که بهترین توجیه ها را دارند. همسرشان را به هزار عیب از جمله دیوانگی خیانت شلخته گی متهم میکنند. وشما را خیلی متفاوت توصیف میکنند.
باور نکنید.
درست است که زنها زود خیانت شوهرشان را متوجه میشوند. اما از این اگاهی تا باور خیلی راه است. وقتی باور بکنند. یعنی برایشان مسجل بشود. وقتی است که تقریبا نصف شهر از موضوع خیانت شوهرشان مطلعند.
دوست من که شوهرش بهش خیانت کرده . تازه باورش شده. و از صبح من خودم را کشتم تا قانعش کنم کسی بهش نمیخندد . ریش خندش نمیکند . منگول نیست و احمق نیست. زنها خیلی ضربه میخورند. وهرگز دوست ندارند باور کنند شوهرشان خیانت کرده.
زیاد هم به خودتان امید وار نشوید که شما از همسرشان بهترین. مردها متاهل معمولا معشوقه هایی میگیرند که از همسرشان کمتر و پایین تر زشت تر هستند. چون وجدانشون میداند که خیانت میکنند. برای همین بد ترین را انتخاب میکنند کسی که از زنشان پایین تر باشد.
در خانه اگر کس است یک حرف بس است. سعدی.

Advertisements