زلزله هفت ریشتر در راه تهران است.


شیرازی ها به اذر بایجانی ها پیوستند زلزله راه انداختن علیه دولت . تهران یه زلزله 7 ریشتر در راه داره. شنبه سران میان تهران اجلاس نشینی. اهای تهرانی ها خل نشین این زلزله گنده را تو این گیر و داره راه بندازین ساختمان اجلاس را با اب دهن ساختن خراب شه روی سر سران. ابرو دولت بره. ابرو داری کنین یه هفته از خانه بیرون نیاین سر صدا نکینن زلزله راه نندازین سبز نچوشین قرمز وابی راه نندازین. ماشین بیرون نیارین اابرو دولت نره. ابرو داری کنین مهمانها برن بعدا زلزله را راه بندازین. افرین لطفا.

Advertisements