سنت عید فطر


ایران که با داشتن تقویم نجومی از عهد نزدیک به عتیق هنوز تعیین دقیق روز عید فطر برایش جای شبه دارد و روحانیون شیعی با چشم غیر مسلح هنوز باید هلال ماه را رویت کنند.
در مقایسه با……
مفتی های دربار ال سعود که با اون سال وماه قمریشون از قبل روز عید فطر را میدانند و ماه دیده وندیده قبول میکنند که عید شده.
عید فطر مبارک

Advertisements