همان آوار


انچه از زمان کودکی ونوجوانی و جوانی و میان سالی و پیری و اینک فرتوتی به یاد دارم بسیار شبیه هم است.
اینقدر گفته بودند که دختر خوب دختر سر به زیر است که عادت زمین را نگاه کردن و شرمنده بودن دایمی گریبان گیرم شد هنوز از اینکه مستقیم به چشم کسی نگاه کنم و حرفم را بزنم ناتوانم. حرفها تبدیل شد به نجوا های زیر لبی. که به جایی هم نمیرسید.
دختر خوب اواز نمیخواند. نمیرقصید رقصیدن کار دختر پر رو ها بود. دختر خوب و دختر موقر ورزش میکرد نمیرقصید ان هم به شرطه و شروطها.
لباسهای خفه کننده ورزشی در رنگهای خفه در سالن های سر پوشیده بدون امکانات با ترس ولرز و بوی عرق .
باید پنهان میماند تمام ظواهر و نشانه های زنانگیت انگار که خدا در اثر یک اشتباه زن را خلق کرد.

پوشاندی و مخفی کردی و جلوه های بودنت تا بمیری و پس از مرگ از بهشتیان باشی. لابد که از شانست با این همه عفت و پاکدامنی ان دنیا حوری میشی و لابد جایزه مردان مسلمان بهشتی.
قد و قامتت را بپوشان قوز کن مگر نمیبینی قدت تابلو است و جلب نظر میکند سینه هایت را بیند که مبادا کسی متوجه تو شود وتو دیگر برای مردی که قرار است لطف کرده تو را برگزیند مثل رادیو ضبط دسته اول اکبند باشی و حالش را ببرد. به درک که تو بعدا قوس کمر پیدا کنی و سرطان سینه بگیری.
سپس اسیر رنگ و روغن شو. بکن موهایی را زشت است. از ستاره های سینما کم نداشته باش تو برای پذیرفته شدن باید بهترین باشی . انچه خودت هستی قابل قبول نیست. ( سیبیل یک امر ملی است زن و مرد ندارد وشامل این بند نمیشود برش دارین سریعتر) زنی گفتن مردی گفتن.
بلند نخند. بلند صحبت نکن . جلب توجه نکن مهمتر از همه فکر نکن ایده نداشته باش انتقاد نکن.
کنیزی باش در خانه همسرت که بر تو واجب است خواسته های مرد را براورده کردن حتی روی شتر.!!! هرگز نیاز های بی شرمانه ات را اشکار نکن. ( برودزدکی دوست پسر بگیر . خیانت کار بودن بهترین راه است.)زن باید در پستو با سجاده وچادر ونماز خدا له خدا برسد و لدت ایمانش را ببرد چرا که دنیا بازیچه ای بیش نیست و در اخرت بعد از مرگ به مقامات بالا میرسی شاید هم خدا امد پایین وجایگزینش شدی از حالا به خاطر این موهبت بر سر بقیه منت بگذار که تو عابدی و تمرین کن با بنده های خدا که خدای لایقی باشی.
خلاصه تمام لذات زندگی را نادیده بگییر زیر سیبیلی در کن تا بعد مرگ در یک دنیای دیگر شایسته باشی.
غم واندوه نشان بده همیشه غمگینی پشت هر خنده ای گریه است عزا بگیر در عزاداری شرکت کن منتظر باش تا واقعه ای رخ دهد و اندوه ناک باشی که صدای خنده صدای شیطان است. اندوهناک بودن شیک تر است. همیشه انچه هستی نشان نده اگر پولداری نشان بده که فقیر ی واگر دستت به دهنت نمیرسد نشان بده اخر مایه داری هستی پز را فراموش نکن.
معقوله «حرف بزرگتر ها «را فراموش نکن هر پند ی دادند و هر هشداری حرف گوش کن باش وگوش بده که حرف گوش ادب است .
خلاصه با این وصف زن مسلمان و ایرانی باش . سر به زیر نجیب پیچیده درون صدف صاف وصوف خوش هیکل و ارایش کرده وتر تمیز. والبته دون نظر عقیده ورای چرا که زنها ناقص الخلقند.
دارم پخش زنده مسابقه ملکه زیبایی را میبینم. و میبینم همان زیر اوار برویم بهتر است.

Advertisements