ببین چه کردی با خودت.


نمی دانم شب از کجا شروع شد. من بودم. شمع بود و عود بود موسیقی بود و شراب بود و سیگار بود. همه عالم شاعرانه بود.
شب تمام شد. یادم امد تو نبودی. .جایت هم حتی خالی نبود.تنها بودم. به عادت تنهایی.
شب خوب بود. خاطره بود. نت بود. روزهای خوش رفته بود. انگار همه چیز در لحظه بود. بی افسوس حتی.

Advertisements