دست خدا هست دست خدا نیست.


برادرمان در نماز جمعه تهران از مردم درخواست کرده  مقامات را مقصر ندانند. گرانی مثل گرما وسرما دست خداست. احتمالا خدا تو این اشفته بازار یکی دوقلم جنس وارد کرده میخواهد سودی ببرد.
از طرفی سیل وزلزله و اتشفشان و بلا های اسمانی به دلیل فساد و بی حجابی زنان است.
چرا یک دفعه یک بارگی ش نمیکنند بگن بابا تورم گرانی کمبود همه و همه به زنان مربوط است. قال را بکنند. مگه دروغ میگن راست میگن خوب تقصیر زنان است اگر اون سیب وامانده را مادرمان حوا گاز نزده بود…… والله

Advertisements