راز زنانه


کشتم خودمو
لای کلمات پیچیدم اصل موضوع را
قسمش دادم استفاده غیر مجاز نکنه! این راز را هرگز بر علیه زنی بکار نبره.
جنبه خودش را نشون بده.
با اشتیاق گفت : خوب بگو ببینم من هم یک راز زنانه را از زبان یک زن بشنوم .
گفتم راز یک اخلاق یا برداشت زنانه. خواهشا جنبه اش را داشته باش بعد نخند و استفاده نکن.
قول داد. سه بار.
راز را گفتم.
دوساعت خندید!!
بعد گفت این اصلا راز تازه ای نیست تو کتاب زوربای یونانی عین همین مطلب را نوشته!
دانش تاریخ گذشته من . کشف های نوظهور تاریخ گذشته من ! قیافه من 😐

Advertisements