انسان سازی


هر ادمی اشتباه میکنه میگن انسان جایز الخطاست.اما اینکه ادم ها باور کنند که اشتباه کرده اند.چیز دیگریست.
میگویند از ادم های بدون اشتباه باید دوری کرد.
این ادم ها نه اینکه اشتباه نکرده باشند. بلکه اشتباهشون را نپذیرفته اند.
در یک جامعه بیمار خصلتهای خوب انسان حقارت و ساده دلی تعبیر میشه و خصلتهای بد زرنگی و جربزه داشتن.
نمونه اش این است که. قرض گرفتن و نپرداختن دین زرنگی است.
رعایت نکردن حق تقدم در رانندگی خوبی دست فرمان به حساب میاد.
رعایت نکردن حق نوبت دیگران به لیاقت داشتن است.
راست گویی یعنی پپه بودن.
خیانت کردن یعنی جذابیت.
فرا فکنی و در رفتن از زیر بار مسئولیت اعمال خودمان و خود قربانی پنداری مظلومیت است.
زیاده خواهی لیاقت داشتن است.
لاف زدن هنر است.
انتقاد از حنس مخالف و بینش جنسیتی روشنفکری است.

در یک سیستم غلط یک ادم درست وصله نا همرنگ است وبراش ضرب المثل هم داریم حتی (خواهی نشوی روسا همرنگ جماعت شو)

Advertisements