دندانپزشکی


دندانپزشکی


یک دردی به جونم خورده. از وقتی این دختره عمل کرده و شکر که روز به روز بهتر شده من یک دردی به جونم خورده.
امروز دندونپزشکی بودم بعد رفتم کار گاه.
برگشتم خانه یک تیاتری دراورد این بدن با من که نگو نپرس. فک کنم دیر مسکن خوردم.
دقیقا عین  وسط زمستون لرز کردم و بی حال شدم..
کولر هم خاموش بود. البته بعد غذا و مسکن خوردم خوب شدم. اما سابقه نداشت که درد باعث بشه به این حال بیفتم.
باز بگین چرا دندانپزشکی رفتن زورد داره.

Advertisements