در راستای تولیدات داخلی.


بیدار شدم یک کم جمع اوری کردم. سوار شدم برم کارگاه سه ساعت تو ترافیک بودم. نیم ساعت نشستم خنک شدم نیم ساعت کار کردم وقت تمام شد برگشتم سه ساعت تو ترافیک بودم .هشت شب رسیدم خانه.
به خودم به عنوان یک تولید کننده افتخار میکنم.

Advertisements