باز هم سرویس مدرسه


 امروز یک ون سرویس با یک فرمان بد پیجید توی کوچه با سرعت انگار اتوبانه.
هیچی سر نازنین خانم رد شده  واگر کنار نکشیده بودم شاخ به شاخ شده بود. مماس ایستادیم . پسر بچه  داخل ون کلی مسخره بازی راه انداختند. راننده راه افتاد. در عقب و سپر عقب را رنگش را برد. جالبه که صدا کشیده شدن ماشین ها را به هم میشنوه. باز حرکت میکنه.
باز هوا گرم شد مردم عصبی شدند و باز به خون هم تشنه.
تو این گیر دار اقا نشه و تو حال وهوای خودش گند زده به نازنین خانم طلبکار هم هست.
  ساعت تعطیل شدن مدارس  و تا یک ساعت بعد از ان خیابانها مملو از دا نش اموزانی است که به خانه میروند. و جلوانگاه راننده های سرویس که حتما شما هم  با  بی احتیاطی های ایشان  مواجه شده اید.
 قبل از اینکه باز چند حادثه دلخراش برای بچه های مردم پیش بیاید
 فکر بیفتیم.
وظیفه والدین است که به رانندگان سرویس نظارت داشته باشند.
Advertisements