روز زن


مناسبت روز زن بر تمام زنهای ایرانی گرامی باد.
خیللی خوب گل وشمع و کادو شام و تبریک و تبرک! تمام شد بلن شین جمع کنید برین قابلمه ها را بشورین.

Advertisements