خوروش مرغ با الو


دیشب فیلم خورش مرغ با لو را دیدم. با بازی گل شیفته فراهانی .
داستان موسیقی دانی است که در ایران زندگی میکند. سازش میشکند و تصمیم می گیرد تا بمیرد.
یک جای قصه استاد موسیقی اش میگوید تکنیکت کامل و عالی است اما نور راه نداری. نوایت روح ندارد. هنر روح میخواهد. مرد به دنبال انتقال حس به موسیقیش است. که عاشق میشود.
استادمیگوید بینش هنر را میسازد. ساز وسیله است.
عشق نوای مرد را جادویی میکند.
یک قسمت داستان هم اشاره دارد به یک قصه مولوی. همان که عزراییل مردی در اورشلیم میبیند و تعجب میکند. چون قرار است فردا روح او را در هندوستان بگیرد.
بازی گل شیفته قابل مقایسه با اخرین فیلمش در باره الی نیست.
این همه تبلیغات کردند درباره صحنه دار بودن فیلم.و بازی گل شیفته در ان صحنه ها . که من ندیدم. فقط یک فرنچ کیس داشت ناقابل.

Advertisements