خبر خوب.


رفتن پای میز مذاکره. امید وارم به زودی تحریم ها برداشته شه.
ایران نهایتا موافقت کرد که مذاکرات 1+5 در استانبول برگزار شود.

Advertisements