حاجی فیروز


دارم به این نتیجه میرسم که این باند هایی که کودکان کار را به حیابانها میفرستند تحت تاثیر قرار گرفتن دیگه بچه ها را معتاد نمیکنند. امروز چند تا پسر بچه حاجی فیروز شده بودند یکی از یکی خوشگلتر. و من هم طبق معمول تو کیفم پول نبود.

Advertisements