امتحان دیروزدر مجلس


یعنی این دوستان اینقدر آتو دست هم دارند که سوال حسابی هم نمی توانند طرح کنند چون جوابش با توجه به شخصیت ریس جمهور بی پرده به مقدسات توهین میشود.

Advertisements