روز جهانی زنان


اینقدر روز زن و زوز مادر و روز خشونت بر علیه زنان و روزعشق به زنان و روز حقوق زنان مناسبتهای زنانه زیاده که ادم خنده اش میگیره. شاید هم بهش بر میخوره. می فهمه که حتما یک کمبود هایی هست که این همه به خاطرش حق وحساب پرداخت میشه.
اینهمه روز زنانه نیاز نداریم البته متشکریم ما فقط به قوانین حمایتی کافی و رفتار های منصفانه ویک دید انسانی در جامعه نیاز داریم. اینجوری من فکر میکنم انسان نیستم . زن هستم. و مربی باید حق وحساب بگیرم تا چشم پوشی کنم.
این نظر منه. اما هر بار روزی با پسوند وپشوند زن د ازدگرامی داشته میشه داغم تازه میشه. برای تمام مادران دور از فرزند. برای تمام همسرانی که طبق قوانین شوهرانشان تازه داماد میشوند. برای تمام زنهایی که به خاطر شرع وعرف و رسوم کهنه مجبور به تنهایی هستند . برای زنانی که دو سوم بار جامعه را به دوش میکشند ونیمی بیشتر حق ندارند. برای تمام زنانی که هر دوتاشون یکی حساب میشن.

Advertisements