ثابت شده که جهان هوشمند است.  مدتهاست که می خوانیم  مثلا اندره ژید گفته اگر یک تقه ای بر جایی بزنی در ان سمت دنیا  هم تغییراتی ظاهر میشود.

ولی ما فرزندان ادم با خودمان قرار داد بستیم که گنگ باشیم.  در حالی که ما با یک دنیای هوشمند در ارتباطیم  ودوست داریم خود را اشرف مخلوقات بدانیم.

در حالی که میدانیم بویای سگ از  بویایی ما قوی تر است . بینایی عقاب از بینایی  ما قوی تر است. شهود حیوانات از  شهود ما بیشتر است. مثلا اسب زلزله ه را پیش بینی میکند وما  با این همه علم ووسیله از ان عاجزیم.  ومثلا فکر میکنیم در این کائنات عریض وطویل که از قدرت درک ابعاد ان عاجزیم حیات فقط در کره زمین موجود است انهم حیات هوشمند!!

واین گنگ بودن ما تا  جای تعمیم وگسترش پیدا میکند که فکر میکنیم  انچه ما برداشت میکنیم درست است . به انچه اعتقاد داریم درست است . مسلک و روشی که انتخاب کرده ایم تنها حقیقت موجود است. عقیده سیاسی ما تنها گزینه عقلانی است. و ما بر همه علوم واقفیم واز ما مسلمانتر هم کسی نیست.  یعنی در واقع از ما خدا شناس تر و از ما هدایت شده ترکسی نیست. در حالی که بت پرستی میکنیم. برای خودمان بت میسازیم مریدش میشویم . وجهل مرکب خود را عین حق میدانیم.

این  بت  هر شخصی میتواند باشد. یک زمانی محمد رضا شاه  و استالین لنین  چگورا ……. و به مرور تغییر کرد.

زمانه بت شکنی هم دارد. واین بت ها وقتی شکسته میشوند با تمام ابهت حتی مقوایی هم میشوند. این نزدیک ترین  رجوع به خاطراتمان است.

گاهی به اعتقاد خود شک کردن بد نیست.

Advertisements