جدایی شیرین


همیشه جدایی تلخ نیست. جدایی نادر از سیمین شیرین ترین جدایی ای بود که دیدم.

Advertisements