جدایی شیرین


میگم حالا که اسکار را گرفتین تمام شد حالا چند نفر واسطه شین ریش سفیدی کنید نادر وسیمین را آشتی بدین.
اسکارتون هم گرفتین برین اشتی کنین دیگه

Advertisements