امروز شهروند فرماینه


تقریبا دوماه می شه که گوشی تلفن خطم خرابه . چندین بار مرده بود دادم زنده اش کردن.
زیاد اهل تلفن نیستم. برای همین برام مهم نبود. امروز میخواستم با مامانم صحبت کنم دیگه فاجعه بار بود . تصمیم گرفتم برم گوشی بخرم یعنی تصمیم داشتم. زورم میامد.
رفتم شهر وند. دیده بودم تلفن بی سیم پاناسونیک داره. رفتم وگوشیم را انتخاب کردم. ان طرف دوتا از فروشنده ها با هم حرف میزدند. یک کم ایستادم حرفشان تمام بشو نبود. وسط حرف ازشون پرسیدم مسئول تلفن ها کجاست. من تلفن میخوام ببینم. و توضیح بدین برام .
اقاهه داشت میامد توضیح بده. خانمه گفت پاناسونیک نداریم. گفتم توی ویترین که هست گفت انها فروشی نیست تا سری جدید بیاد. گفتم اهان.
میدانید که شهر وند پر از جنس خارجی است . هرچی میخواستم بردارم میترسیدم یکی بیاد بگه فروشی نیست.
خلاصه خرید روزمره ام را کردم و رفتم بیرون . اما شاکی بودم اگر جنسی فروشی نیست باید جمع شه .
برگشتم توی فروشگاه و به نگهبان دم در وردی گفتم که اگر جنسی را ندارید برای چی تو ویترین میگذارید. بعد میگید فروشی نیست. ؟
گفت خانم امکان نداره. گفتم چرا من گوشی تلفن میخواستم بهم گفتن فروشی نیست.
مسئولش را صدا کرد که همون اقاهه بود که با خانمه صحبت میکرد. امد وگوشی را بهم داد.
بهش گفتم پس چرا گفتین فروشی نیست؟ گفت من نگفتم. وتلخ شد عین زهر مار. کار قشنگی نیست وقتی چیزی هست وفروشیه ادم با مشتری اینجوری رفتار کنه.
خلاصه با ارامش تلفن را گرفتم وامدم بیرون. و هنوز نفهمیدم چرا خانخه گفت تلفن فروشی نیست. فکر کرد با بچه طرفه ؟

Advertisements