خالی بندی


خطیب نماز جمعه تهران امروز گفت. گول خالی بندی های کاندیدا ها را نخورید.
اسمش شده خا لی بندی

Advertisements