چین فرموده نگران نباشید من همه نفت ایران را میخرم.


دست مریزاد. البته چین پایاپای معامله میکنه. یعنی نفت میگیره بنجل تحویل میده. برادر بزرگ چین عزیز تو که دست به تولیدت خوبه بابا جان یک سری نماینده مجلس فهیم برای ما بساز دیگه نیاز به انتخابات نباشه حرجشون هم کمتر نباشه کمر ملت شکست.. .. یک ست کامل هم مداح خوش صدا بی طمع تولید کن … قدیما میگفتند هرکی از خانه باباش قهر میکنه میره خواننده میشه .. حالا میره مداح میشه. ..! یه سری زندانی سیاسی هم تولید کن اعتصاب غذا نکنند اعصاب نداریم به خدا.
یه سری فیلتر چی هم تولید کن مدام عادت نداشته باشن پاشون بذارن رو کابل اینترنت.

Advertisements