عصر دلتنگ جمعه به یادم باش


عصر سرد یک جمعه بهمنی کسالتش با لبخند دوستان رنگ می بازد وناجوانمردی سرمایش در محفل گرمشان فراموش میشود.

Advertisements