اثرات تحریم بر مردان غیور سر زمین مادری!


مروز تو راه بندان بودم. دوتا ماشین جلوتر یک پژو 405 خراب شد. راننده اش یک دختر بود. یک عاقله مرد از فرعی میامد و با دختر بگو مگو کرد پیاده شد دختر هم پیاده شد . مرد دختر را زد دختر پخش زمین شد. و صمروز تو راه بندان بودم. دوتا ماشین جلوتر یک پژو 405 خراب شد. راننده اش یک دختر بود. یک عاقله مرد از فرعی میامد و با دختر بگو مگو کرد پیاده شد دختر هم پیاده شد . مرد دختر را زد دختر پخش زمین شد. و صورتش خونی شد.ول وقتی دیدم دست مرد به سمت دختر به علامت زدن بلند شد طاقت نیاوردم. ماشین را وسط خیابان ول کردم تا رسیدم دختر پخش خیابان شد و مرد سوار ماشین شد و رفت! به همین سادگی تو خیابان اگر ماشینت خراب شه ممکنه کتک هم بخوری البته اگر یک مرد گردن کلفت قلچماق نباشی. مروز تو راه بندان بودم. دوتا ماشین جلوتر یک پژو 405 خراب شد. راننده اش یک دختر بود. یک عاقله مرد از فرعی میامد و با دختر بگو مگو کرد پیاده شد دختر هم پیاده شد . مرد دختر را زد دختر پخش زمین شد. و صورتش خونی شد.ول وقتی دیدم دست مرد به سمت دختر به علامت زدن بلند شد طاقت نیاوردم. ماشین را وسط خیابان ول کردم تا رسیدم دختر پخش خیابان شد و مرد سوار ماشین شد و رفت! به همین سادگی تو خیابان اگر ماشینت خراب شه ممکنه کتک هم بخوری البته اگر یک مرد گردن کلفت قلچماق نباشی.
همین میشه دیگه ملتی که تا دیروز توی نفت سفره شون سکه ترید میکردند وبا دلار میخوردند امروز دلار سکه ونفت سفره شون قطع شده درنده خو شده اند .

منم یکی . منم نزدیک بود مرده را بزنم. یعنی وحشی شده بودم.

دختر را بغل کردم تو ماشین نشوندم زنگ زد جر ثقیل بیاد ماشینش را ببره. من رسیدم خانه ضعف کردم و سر گیجه گرفتم و افتادم. اصلا باورم نمیشد این همه ناز نازی باشم.

خیلی دلم میخواد بدونم اون مرد امشب چه حالی داره از اینکه هنوز در این سن وسال قادر به کنترل خودش نیست. از اینکه دستش را توی خیابان روی یک انسان به جرم بوق زدن بلند کرده. حتما سر نماز استغفار میکنه . من جای خدا بودم قبول نمیکردم خوب شد خدا نشدم.

همین میشه دیگه ملتی که تا دیروز توی نفت سفره شون سکه ترید میکردند وبا دلار میخوردند امروز دلار سکه ونفت سفره شون قطع شده درنده خو شده اند .

منم یکی . منم نزدیک بود مرده را بزنم. یعنی وحشی شده بودم.

دختر را بغل کردم تو ماشین نشوندم زنگ زد جر ثقیل بیاد ماشینش را ببره. من رسیدم خانه ضعف کردم و سر گیجه گرفتم و افتادم. اصلا باورم نمیشد این همه ناز نازی باشم.

خیلی دلم میخواد بدونم اون مرد امشب چه حالی داره از اینکه هنوز در این سن وسال قادر به کنترل خودش نیست. از اینکه دستش را توی خیابان روی یک انسان به جرم بوق زدن بلند کرده. حتما سر نماز استغفار میکنه . من جای خدا بودم قبول نمیکردم خوب شد خدا نشدم.

ورتش خونی شد.ول وقتی دیدم دست مرد به سمت دختر به علامت زدن بلند شد طاقت نیاوردم. ماشین را وسط خیابان ول کردم تا رسیدم دختر پخش خیابان شد و مرد سوار ماشین شد و رفت! به همین سادگی تو خیابان اگر ماشینت خراب شه ممکنه کتک هم بخوری البته اگر یک مرد گردن کلفت قلچماق نباشی.
همین میشه دیگه ملتی که تا دیروز توی نفت سفره شون سکه ترید میکردند وبا دلار میخوردند امروز دلار سکه ونفت سفره شون قطع شده درنده خو شده اند .

منم یکی . منم نزدیک بود مرده را بزنم. یعنی وحشی شده بودم.

دختر را بغل کردم تو ماشین نشوندم زنگ زد جر ثقیل بیاد ماشینش را ببره. من رسیدم خانه ضعف کردم و سر گیجه گرفتم و افتادم. اصلا باورم نمیشد این همه ناز نازی باشم.

خیلی دلم میخواد بدونم اون مرد امشب چه حالی داره از اینکه هنوز در این سن وسال قادر به کنترل خودش نیست. از اینکه دستش را توی خیابان روی یک انسان به جرم بوق زدن بلند کرده. حتما سر نماز استغفار میکنه . من جای خدا بودم قبول نمیکردم خوب شد خدا نشدم.

Advertisements