دنیای وارونه ودیوانه وادارت میکند


مدتها  ست لبخند یادم رفته

نگاه وشوخ ونرم یادم رفته.

در پیچاپیچ این وارونه دیوانه

مدتهاست زن بودن یادم رفته.

 

Advertisements