خداوند ممتحن شده


خدا ممتحن شده نشسته اون بالا امتحان میگیره. ! یعنی خوب هم به مناسبت فصل امتحان هاست. و هم کلا خدا  ممتحنه!! سالن متر میکنه!

امروز فهمیدم آزار داره یه نوعی سادیسم. دوست داره که بنده اش همش عز و جز کنه. بعد حسود هم هست. تا ببینه یه چیزی را دوست داری فورا قاطی میکنه انتقام میگیره مثلا ظرف باشه ظرف میشکنه. !!

حالا هم که دستش راه افتاده این امتحانهای الاهی را هی از ایرانی ها به خصوص خانواده من  میگیره!! بعدم کلا از اونجا که من چوب دوسر طلا یعنی دوسر  خلا هستم. اگر امتحان الهی را قبول نشم که میرم جهنم . صبرم کم بوده وخدا با صابرین است.

اگر  هم قبول بشم لابد حوری میشم !!میرم بهشت. می افتم زیر دست این برادران دو نبشه سپاه و بسیج و ایات عظام و مثلا علم و هدی و جنتی و امثالهم. !! البته اگر تا اون موقع جنتی زمین را رها کرده باشه و به بهشت امده باشه که بعیده.

واقعا چه قضاوتهایی در مورد خدا داریم.

Advertisements