این روزها تمامی پهنای ایران حلبچه است


بنزن ماده ای که در بنزین وجود دارد از راه پوست جذب میشود . مقدار استاندارد ان در بنزین0/5 درصد است. بنزین های طرح خود کفایی ایران را تبدیل به حلبچه میکند.
چرا باید ایران تحریم باشد. این تحریم به غیر از اسیب رساندن به مردم چه خاصیتی دارد. کشور هایی که برای در فشار گذاشتن دولت ایران دست به تحریم ملت ایران زده اند میدانند که ایران را تبدیل به حلبچه میکنند؟ انها می دانند ومیفهمند . که در واقع دست به کشتار دسته جمعی مردم ایران زده اند و ادامه میدهند.
کاری برای ایرانی بکنیم.
دولت مداران مجترم انرژی هسته ای به چه قیمت. ؟ هوا را دیگر نمی تواند از خارج تنفس کنید. این مرگ میر ها و سرطان ها فقط برای دیگران نیست عزیزانتان هم از بین خواهند رفت.

Advertisements