مادر شوهر آن عروس خانم محجبه


مادر بزرگم خواهر کوچکتره مادر شوهرم بود.  یک روز دخترک شاکی امد که اره مامان بزرگ به من گفته معنی نداره دختر برق لب بزنه. مادر بزرگم هم داغ کرد تته و پته خواهرش را ریخت رو اب.! من که شاخ در اورده بودم.

گفت این عزت ملوک خودش یادش رفته قبل از اینکه زن حاج اقا بشه ناخن هاش به این بلندی بود همیشه لاک زده. کار خانه ام که نمی کرد میانداخت گردن من. میدونی چیه ته تغاری جان بذار برات بگم اون موقع که کشف حجاب بود  . روسری ها را تو خیابان از سر خانم ها میکشیدند. حاج اقا نمی گذاشت مادر بزرگت بیاد خانه مادرم. نصفه شب میاوردش . صب میکردنصف شب میبردش. ما هم که از اول گرفته گیری نداشتیم. بابت حجاب.

برادر بزرگم افسر بود هرشب میرفت با خانمش باشگاه افسران.گاهی ما را هم می برد. اصلا عزت ملوک هم برا همین میامد خونه بابام که بی حچاب بره گردش.یک دفعه تصمیم گرفتن برن سینما. کت دامن  فیروزه ای پوشید سرخاب سفید اب هم کرد با دادش و خانمش رفتند سینما! یک نیم ساعت از رفتنشون نگذشته بود حاج اقا امد  که زنشو ببره. مادرم بهش گفت با خانم برادرش رفته حمام همین تازه هم رفتن. شما برو من بعد غروب میدم دادشش بیاردش! حاج اقا میگه نه منتظر میمونم.از اون طرف از یک در دیگه برادر کوچیکه را با چادر سیاه میفرسته دم سینما که گوشی را بده دستشون.

حاج اقا بشین بشین . برادر کوچیکه میشینه تو سینما به فیلم دیدن. بعد هم  که فیلم تمام  می شه داستان را میگه . من بودم اون موقع سکته زده بودم. اما برادر ها مردونه برمیگردن خونه.و خانم  حاج اقا هم با زن برادرش بعدا میان. حاج اقا هم جوری نشسته بوده رو به در  تکان هم نمی خورده. مادر بزرگم میگفت شانسی که اورد عزت ملوک سفید بود هول کرده بود سرخ هم شده بود.   بابام دید که اوضاع  الانه که به هم بریزه  بره خانه گندش در میاد که حموم نبوده  وقتی عزت ملوک از در میرسه میگه. تبل خانم دیدی  اینجا کاره پیغوم پسغوم دادی که شوهرت بیاد ببردت. خلاصه یه جنگ زرگری راه میاندازن. این وسط حاج اقا هم کوتاه میاد میانه را میگره که نه این نبوده و اینها . خودش میخواد بمونه . منم فردا عصر میام دنبالش دوباره. خلاصه رسم هم که نبوده خانه دختر دار داماد بیاد بمونه حاج اقا دست از پا درازتر میره. و صب  زودعزت الملوک را میفرستن  حمام که مادر زن درغگو در نیاد!!

حاج اقا که میره عزت ملوک هم میشینه داستان فیلم را برای همه تعریف میکنه!

 

 

 

Advertisements