ای داد بیداد


رهبر کره شمالی مرد. حالا به کی اقتدا کنیم؟
صحبت های در گوشی بعضی از دوستان درجه مدار

Advertisements