کره خر از نوع دوبل


طبق معمول بغل دست ته تغاری نشستم. و منتظریم دور برگردون بلوار را رد کنیم برسیم خانه. یه ماشین مشکی عین کره خر میاد و می پیچه و جلوتر از همه را میگیره . میگم ببین این از اون کره خر هاست . نفهم. جمله ام که تمام میشه ته تغاری عین اون کار را انجام میده. میگم اقلا بذار یه دقه بگذره تو هم که کره خر شدی. می پیچیم کره خر اولی همان جا ترق ترق تصادف میکنه. در طرفه ا لعینی.
میگم ببین اینه ها نتیجه کره خر بودن. یه نگاهی به من میکنه یعنی مامان شما هم بی تربیت شدی؟

Advertisements