یک بوم و دو هوا


یک بوم دو هوا
مردی که جبرییل بهش نازل میشه و کتاب میاره میشه پیامبر
زنی که جبرییل بهش نازل میشه و بچه میاره پیامبر نمیشه. بلکه میشه سوژه تا دنیا دونیاس در مورد پدر بچه میره زیر سوال.

Advertisements