بمب تو سرت اسفندیار اونم هسته ای


سخنان طائب مشخص کرد اینهمه خفت و خواری * خود مختاری دانشجویان خود جوش بسیج و اختلاس انفجار …..* که میکشیم بابت جنگ با اسفند یار رحیم مشایی است.
خوب شد گفت وگرنه ما طبق معمول حدس میزدیم بابت پول وقدرت است.
یعنی به حاطر یک نفر حتی یک جریان هم نه کشور را به خاک وخون هم میکشند که کشیدند.

Advertisements