فوری فوری


زود لباساتونو بپوشین انگلیس را تسخیر کردیم. داریم میریم وال استریت. اتوبوس دم در.
شما برین من با اتوبوس بعدی میام.
مصداق هر دم از این باغ بری میرسد حکایت ماست. ریختن تو سفارت انگلیس با کوکتل مولوتوف. ! یعنی از خداشون نیرو های خارجی حمله کنند. زمینه را برای استقرار بیشتر وضعیت نظامی وحکومت سپاه مهیا کنند.

Advertisements