چهارم آذر ؛ روز مبارزه با خشونت بر علیه زنان


باید یاد بگیریم.

اگر مرد هستیم یا زن

با زنان خشونت کلامی نداشته باشیم.

****

دیروز فیلم ورود اقایان ممنوع دیدم کلی خندیدم.

ویشکا اسایش هم کلاسی قدیمی اینقدر عوض شده بود تو ما نتو  ومقنعه که  نشناختمش.  خنده دارترین قسمتش سیبیل هاش بود.

خوب داستان فیلم هم روی  اخلاق های  زنان مرد ستیز می گشت. بعضی جاهاش یاد  بعضی کارهای خودم افتادم.     حالا.

 

 

Advertisements