بدون تیتر


چند سال پیش که المان بودم، اتفاقی افتاد که شاید بیشتر از یک هفته مردم در باره اش صحبت میکردند. وبه عنوان یک بی اخلاقی زشت ازش یاد میکردند. در حالی که مردم المان زیر سایه جمهوری اسلامی تعلیم نگرفته بودند.
شاید اون موقع مردم المان فناتیکتر بودند. منظور من این نیست که هرکاری مردم اون ور اب میکنند درست است یا نادرست.است. به هرحال هر مردمی فرهنگ خودشان را دارند. مثلا انگلیسی ها خیلی مبادی اداب و پای بند سنتها هستند به اصطلاح مودبند. و احدی را به غیر از انگلیسی ها ادم حساب نمی کنند. حتی اگر ایرلندی باشی باز هم بی کلاسی مرتکب شدی.
کاری که اون زمان مردم المان را به تعجب وا داشته بود این بود که سه نفر در اتوموبیلی از سرعت مجاز رد کرده بودند پلیس انها را متوقف کرده بود و جریمه کرده بود و عکس العمل انها این بود که شلوار هایشان را پایین کشیده بودند و خودشان را برهنه کرده بودند جلوی پلیس و این بی احترامی وحشتناکی به پلیس المان بود. فیلم این عمل بار ها بارها از کانال های مختلف تلوزیون های المان پخش شد.
و همه مردم شاکی بودند از این حرمت شکنی طبعا انها جلب و محاکمه وزندانی شدند.
قضاوت متن بالا را به عهده خواننده میگذارم. فقط یاد اور میشوم یعضی از رفتار های مبالغه امیز ایرانیان از جمله موج برهنه شدن در تایید ویا تکذیب عمل علیا ماجده نتیجه محرومیت های سی سال اخیر امردم ایران از ازادی های شخصی است. وگرنه من نشنیدم ونه دیدم مردمی از کشور های دیگر عکس العملی در این باره از خود نشان دهند. والبته این از انجا ریشه نمیگرد که مردم ان کشور ها مرفه های بی درد هستند.

مردم ایران زیاد در تنگنا وفشار بوده اند وبا باز شدن و عادی شدن استفاده از دو ویا سه شبکه اجتماعی جهانی میدانی برای انها باز شده که به نظر میرسد که از کاسه جنبه ما ایرانی ها بیشتر است. و نهایت استفاده را از این ازادی کاملا مجازی را میکنیم. .. وحال انکه اگر خواهر یا همسر یا دوست دختر هرکدام از این برادران روشنفکر اگر عمل علیا ماجده را تکرار کنند. کمترین برخورد واقعی با انها اگر کتک و قتل نباشه ترد شدن از خانواده و و متهم شدن به ابرو ریزی است.
به هرحال یکی از قوانین حقوق بشر ازادی نوع لباس وپوشش است.
همانطور که گروهی ازادی دارندکه خود را ملا عام برهنه کنند . عده ای هم هستند که دوست ندارند با تصاویر برهنه انها روبرو شوند.این عده هم ازادند.
یک جامعه رشد کرده جامعه ایست که از کنار رویدادها به ارامش عبور میکند. تحمل عقاید مخالف را دارد میداند همین مخالفتها رشد را پدید میاید. این روزها به نظر میرسد همانقدر که به اعمال دولت مردان انتقاد وارد است رفتار مردم جامعه هم دست کمی از رفتار مسئولان ندارد. این ها از یک سمت حلقه ها را تنگ میکنند و ان سمت هم دیگر همه حلقه ها را پاره میکنند.

Advertisements