این من مستبد.


تیتر مهمترین اخبار روزانه برام هر روز میل میشه. امروز اولین تیتر خبری این بود
رضا پهلوی: کشور من را بمباران نکنید.
خبر قلقلکم داد داشتم تو دلم میگفتم ای جیگرتو لطیف نازنین. اما مثل اینکه ناخود اگاهم خشن تر از این حرفها بود. میل را پاک کردم.
سه سال این ارشیو خبری را حفظ میکنم. برای اینکه بتوانم بهش رجوع کنم. واین اولین میلی بود که پاک کردم. پاک کردم و چند دقیقه همینجوری از کاری که کردم مبهوت ماندم. اینهمه خشن انعطاف ناپذیر نقشی. چه خبره.
درون من یک نقشی مستبد زندگی میکنه که فقط تظاهر میکنه عقاید مخالفین را تحمل میکنه.

Advertisements