آدمیزاده دیگه


ساعت سه رفتم تو رختخواب و ساعت 5 رگبارگرفت دزدگیر ماشین صدا کرد.پریدم . دیگه نشد بخوابم. مانده ام با این همه سر صدا تو این ساختمان من چطوری بیهوش میشم صبح ها.ادمیزاده دیگه گاهی هم شاید بترسه. شاید حس تنهایی کنه. شاید خوابش نبره.

Advertisements