پله های زندگی


بعضی از هم وطنان فکر میکنند؛ همه را باید به راه خودشون هدایت کنند.
اصلا برای خودشون رسالت در نظر میگیرند.
همین ها اگر یه کم باهاشون کل کل کنی کم میارین
این دوستان هنوز به مرحله شک ویقین نرسیده دعوی پیامبری دارند.

حضرت محمد اخرین پیامبر محسوب می شوند. خدا بعد ایشان هیچ رسولی نمیفرستد. یعنی اینکه انسان به درجه ای از تشخیص رسیده که راه خودش را پیدا میکند.

Advertisements