مصایب خیلی ترش وشیرین


یکی از فایده هایی که بنایی داشت این بود که تو کتابها کتاب یک عاشقانه ارام را دیدم. و مطمئن شدم مال نادر ابراهیمی است. سالها فکر میکردم مال اسماعیل فصیح است. و اصرار هم داشتم که اشتباه نمی کنم.!!
میگم حالا نکنه پشت جلد کتاب اسم نویسنده اش را اشتباه نوشتن. مال اسماعیل فصیح بوده
ادم کثیر الشک

Advertisements