ای خدا اه ای خدا


خدایا ازت راضی نیستم. به نظر من ارتباط ما یک جور نا عادلانه ای یک طرفه است. ما بنده هاباید تو را راضی نگهداریم تا عاقبت به خیر باشیم. وگرنه کله پا میشم.هولمون میدی تو باقالی ها. اما تو ! تو چی؟
حالا درسته بهمان اب و غذا دادی ولی یادت باشه که تو خودت خلقمان کردی ما که سر خود خلق نشدیم. ! پس باید برای زندگیمان حداقل امکانات را فراهم کنی. خلاصه گفته باشم من ازت راضی نیستم. خودت میدانی چرا!!

Advertisements